ด้าน

หัวข้อย่อย

ตัวแทนออกของ
พิธีการศุลกากร นำเข้าของ
 1. ยกเว้นการตรวจ (เว้นแต่มีระเบียบพิธีการเฉพาะเรื่องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือมีเหตุอันควรสงสัย
 2. ได้รับสิทธิเข้าร่วมหารือเพื่อหาข้อยุติ
 3. ให้ชักตัวอย่างและตรวจปล่อยไปก่อน
 4. ไม่ต้องวางประกันด้านปริมาณสำหรับของกอง (Bulk Cargo)
ส่งออกของ
 1. ยกเว้นการตรวจ (เว้นแต่มีระเบียบพิธีการเฉพาะเรื่องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือมีเหตุอันควรสงสัย
 2. ยกเว้นการชักตัวอย่างสินค้าที่ส่งออก
 3. ได้รับการอำนวยความสะดวกจากความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA)
ส่งของกลับออกไป (Re-Export)
 1. สินค้านำเข้าในอารักขาของศุลกากรที่ส่งออกทางท่าอื่นที่มิใช่ท่าที่ได้นำเข้าให้ชำระอากร 1 ใน 10 ส่วน แต่ไม่เกิน 1,000 บาทได้
 2. ยกเว้นการตรวจร่วมจาก สสป. (ศูนย์ปกป้องสังคม สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร)
สินค้าถ่ายลำ ใช้การเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอแทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขอถ่ายลำ
สินค้าผ่านแดน ใช้การเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอแทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขนส่งสินค้าผ่านแดน
การคืนอากรทั่วไป ได้รับการพิจารณาคืนอากรทั่วไปที่มีรายการสินค้าไม่เกิน 50 รายการต่อใบขนสินค้าภายใน 10 วันทำการ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

ได้รับสิทธิพิเศษด้านการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ดังนี้

 1. การขออนุมัติหลักการทั่วไปแล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ
 2. การยื่นสูตรการผลิตเพื่อขออนุมัติได้รับการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการ
 3. ได้รับการอนุมัติคืนเงินอากรหรือหนังสือค้ำประกันทันทีที่ยื่นใบขอคืนค่าภาษีอากร และหนังสือค้ำประกันสำหรับการตรวจชุดคำขอคืนอากรได้รับการอนุมัติแล้วมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
การชดเชยค่าภาษีอากร กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จสำหรับการตรวจสอบชุดคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรและจัดพิมพ์บัตรภาษี
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านคดี   กรณีละเลยหรือฝ่าฝืนระเบียบที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร หรือตรวจพบความผิดฐานสำแดงเท็จให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายประจำจุดตรวจปล่อยเป็นผู้พิจารณาความผิดและสั่งคดีไปก่อนได้ทันที ในกรณีที่ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอยินยอมทำความตกลงเพื่อระงับคดีในชั้นศุลกากรสำหรับความผิดดังกล่าว ทั้งนี้การสั่งคดีให้ปรับหรือผ่อนผันการปรับตามเกณฑ์การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องที่กรมศุลกากรกำหนด
ด้านอื่นๆ  
 1. การลดการตรวจสอบจากศุลกากรต่างประเทศ และการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆที่จะมีการตกลงกันในอนาคตกับศุลกากรกับประเทศคู่ค้า
 2. สิทธิพิเศษอื่นๆตามที่อธิบดีจำกำหนดในอนาคต
Steklean Tailiang Chemical Piyasiri Wanit TL TRADING

หน้าหลัก | พิธีการศุลกากร | คลังสินค้า | แท็งค์ของเหลว | รถบรรทุก | ค่าระวาง | เคาน์เตอร์ เซอร์วิส | ท่าเรือ | เกี่ยวกับเรา | สมัครงาน | ติดต่อเรา | ถาม-ตอบ

กลุ่มบริษัทในเครือ : สเตคลีน | ไต๋เหลียง เคมีภัณฑ์ | ปิยะศิริวานิช | ทีแอล เทรดดิ้ง

ISO AEC @Dearborn Facebook CTAT th EN