เป็นบริการสินเชื่อหมุนเวียนที่ธนาคารให้สินเชื่อ เพื่อเสริมสภาพคล่องแก่ผู้นำเข้าที่มีการซื้อสินค้าประเภทเครื่องจักรวัตถุดิบ หรือสินค้าสำเร็จรูป และอื่นๆจากต่างประเทศ โดยธนาคารมอบสิทธิการนำสินค้าเข้าให้ผู้ประกอบการก่อน และชำระเงินให้ผู้ขายจนกว่าสินเชื่อ T/R ครบกำหนดชำระเงินตามสัญญา T/R ระหว่างผู้ประกอบการกับธนาคาร โดยลูกค้าสามารถติดต่อขอทำสัญญา T/R กับธนาคารและรับเอกสารสิทธิ เพื่อออกสินค้าและจำหน่าย เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ค่าสินค้าให้แก่ธนาคาร
 
 
  ลักษณะการให้บริการ เป็นการให้สินเชื่อประเภทหนึ่งของธนาคารในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้นำเข้า โดยที่ธนาคารจะจ่ายเงินตามตั๋วสินค้าเข้าล่วงหน้าให้แก่ธนาคารในต่างประเทศไปก่อน แล้วจึงเรียกเก็บเงินตามตั๋วจากลูกค้า (ผู้นำเข้า) ภายหลังตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้นำเข้าใช้วิธีการชำระเงินเป็นแบบ Open Account ก็สามารถรับบริการสินเชื่อประเภทนี้ได้เช่นกัน โดยที่ธนาคารจะโอนเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) ไปก่อน แล้วจึงเรียกเก็บเงินตามจากผู้นำเข้าภายหลัง ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่นเดียวกันซึ่งเราเรียก T/R ประเภทนี้ว่า T/R against open account หรือ MWCF-T/T
 
 
  การให้สินเชื่อ TR มีระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นการให้สินเชื่อที่ให้ลูกค้านำสินค้าออกไปขายก่อน แล้วจึงนำเงินมาชำระคืนแก่ธนาคาร ส่วนใหญ่จึงจะต้องพิจารณาว่า สินค้านั้นใช้ระยะเวลาในการขายเท่าใด เช่น 90,120 หรือ 180 วัน
 
 
  ประเภทของสัญญา T/R แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
 
T/R Sight Fixed Rate คือ ทำสัญญา T/R โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทำสัญญา T/R และชำระด้วยอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ซึ่งถือเป็นหนี้เงินบาท
 
T/R Sight Non-Fixed Rate คือ ทำสัญญา T/R โดยยังคงเป็นหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศ และลูกค้าจะต้องชำระด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันครบกำหนด หรือในวันที่ชำระเงิน  
T/R Time คือ การทำสัญญา T/R ตามระยะเวลาที่ได้รับจากผู้ขาย (ตามเงื่อนไขใน L/C) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ครบกำหนด หรือวันที่ชำระเงิน  
Steklean Tailiang Chemical Piyasiri Wanit Kongsawan Chemical

หน้าหลัก | พิธีการศุลกากร | คลังสินค้า | แท็งค์ของเหลว | รถบรรทุก | ค่าระวาง | เคาน์เตอร์ เซอร์วิส | ท่าเรือ | เกี่ยวกับเรา | สมัครงาน | ติดต่อเรา | ถาม-ตอบ

กลุ่มบริษัทในเครือ : สเตคลีน | ไต๋เหลียง เคมีภัณฑ์ | ปิยะศิริวานิช | คงสวรรณ เคมีภัณฑ์