ของต้องกำกัด คือ สินค้าที่มีกฎหมายกำหนดว่าหากจะมีการนำเข้า-ส่งออกหรือผ่านราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ เช่น ต้องมีใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก ต้องปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลากหรือใบรับรองการวิเคราะห์ หรือเอกสารกำกับยา เป็นต้น
 
 
 
สินค้าควบคุม เป็นสินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบการส่งออก เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ความสงบและความเรียบร้อยภายในประเทศ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สินค้าประเภทนี้ ได้แก่
 
สินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว, ข้าวส่งออกโควตาภาษีของสหภาพยุโรป, ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง, กาแฟ, กากถั่ว, ไม้และไม้แปรรูป, ถ่านไม้, ช้าง, กุ้งกุลาดำมีชีวิต, ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต, หอยมุกและผลิตภัณฑ์
สินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ำตาลทราย, ถ่านหิน, ทองคำ, เทวรูป, พระพุทธรูป, แร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบ, สินค้า Re-Export
สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง ขึ้นทะเบียน ขึ้นบัญชีประกอบการส่งออก ได้แก่ ผัก ผลไม้, ดอกกล้วยไม้, ลำไย, ทุเรียน, กุ้ง ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์, ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม, สับปะรดกระป๋อง, เครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์ สิ่งทออื่น ที่มิใช่เครื่องนุ่งห่ม, รถยนต์และชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ส่งออกไปไต้หวัน, เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน
 
 
สินค้ามาตรฐานที่กำหนดมี 12 ชนิด ได้แก่ ปอฟอก ข้าวโพด เมล็ดละหุ่ง ปุยนุ่น ไม้สักแปรรูป ข้าวฟ่าง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ถั่วเขียว ปลาป่น ถั่วเขียวผิวดำ แป้งมันสำปะหลัง ข้าวหอมมะลิไทย การส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้ ผู้ส่งออกจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออก ซึ่งสินค้ามาตรฐานและต้องได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานสินค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปแสดงต่อกรมศุลกากร จึงจะได้รับการตรวจปล่อยสินค้าออกไปได้
 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข ควบคุมการนำเข้า นำออก โดยมีพระราชบัญญัติ อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ป้องกันการใช้สารระเหย ยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525 เชื้อโรคในคนและสัตว์ เชื้อโรคที่สามารถนำมาผลิต เป็นอาวุธชีวภาพได้
 
 
 
กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สารเคมีที่เป็นพิษสารตั้งต้น
 
 
 
กระทรวงกลาโหม พรบ. ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ เครื่องยิงหรือฉายพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้
 
 
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร หรือกรมประมง ควบคุมการนำเข้า นำออก นำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์อันได้แก่ กบ กุ้ง จระเข้ เต่า ตะพาบน้ำ ปลา ปูและหอย รวมถึงซากสัตว์ดังกล่าว กรมประมงเป็นผู้ออกใบอนุญาต
 
 
 
กรมศุลกากร มีหน้าที่ป้องกันการนำเข้า หรือส่งออก หรือส่งผ่านสินค้าต้องห้าม ส่วนสินค้าต้องกำกัด กรมศุลกากรมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่า การนำเข้า หรือส่งออก หรือส่งผ่านแดนได้รับอนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ครบถ้วนหรือไม่ สำหรับบัญชีรายชื่อสินค้าต้องห้ามต้องกำกัด สามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตนำเข้า เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร เป็นต้น
 
Steklean Tailiang Chemical Piyasiri Wanit Kongsawan Chemical

หน้าหลัก | พิธีการศุลกากร | คลังสินค้า | แท็งค์ของเหลว | รถบรรทุก | ค่าระวาง | เคาน์เตอร์ เซอร์วิส | ท่าเรือ | เกี่ยวกับเรา | สมัครงาน | ติดต่อเรา | ถาม-ตอบ

กลุ่มบริษัทในเครือ : สเตคลีน | ไต๋เหลียง เคมีภัณฑ์ | ปิยะศิริวานิช | คงสวรรณ เคมีภัณฑ์