ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ISO 9001 จึงเป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือ การจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานมีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

ในปัจจุบันมาตรฐาน ISO 9001 จึงกลายเป็นเงื่อนไขหรือข้อกำหนดทางการค้าในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งเป็นใบเบิกทางไปสู่การค้าในระดับสากลอีกด้วย

 
 

มาตรฐาน คือ ข้อตกลงที่จัดทำขึ้นเป็นเอกสาร โดยการรวบรวมข้อมูลหรือข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specifications) หรือวิธีการทำงานที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป แล้วร่วมกำหนดเป็นเกณฑ์ข้อบังคับขึ้นมาหรือ นิยามคำจำกัดความคุณลักษณะเฉพาะ (Definition of Characteristics) ของสิ่งนั้นๆ ที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า วัสดุ ผลิตภัณฑ์ ขบวนการ หรือการบริการนั้นๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ดังนั้นมาตรฐาน (Standards) คือ ข้อตกลงหรือพันธะร่วมที่ยอมรับระหว่างผู้ผลิตกับผู้รับบริการ หรือเกิดจากเกณฑ์ เฉลี่ยจากสมรรถนะของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน หรือเกิดจากข้อกำหนดด้านวิธีการหรือการทำงาน (Procedure manual หรือ Work Instruction)

องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) เป็นองค์กรอิสระ (Non-govermential Organization) จัดตั้งขึ้นในปี คศ.1947 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวัสเซอร์แลนด์ มีสมาชิกกว่า 130 ประเทศทั่่วโลก มีพันธกิจ (Mission) ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานงานต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ และพัฒนาความร่วมมือในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ อย่างครบวงจร

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) มีเชื่อเรียกสั้นๆ ว่า ISO เป็นภาษากรีก ซึ่งมีความหมายว่า "เท่าเทียมกัน" ดังเช่น "ISOMETRIC" ซึ่งมีความหมายว่า "วัดได้เท่ากันหรือขยาดเท่ากัน" หรือ "ISONOMY" ซึ่งหมายถึง "มีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย. เป็นต้น ดังนั้นคำว่า "ISO" จึงไม่ใช่คำที่ย่อมาจากชื่อเต็มขององค์กร

 
การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focus)
 
ความเป็นผู้นำ (Leadership)  
การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of People)  
การบริการเชิงกระบวนการ (Process Approach)
 
การบริหารที่เป็นระบบ (System Approach)  
การรปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)  
การตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริง (Factual Approach to Decision Making)  
ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน (Mutually Beneficial Supplier Relationship)  
มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบยิ่งขึ้น
 
มีคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้น  
ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากของเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม  
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานดีขึ้น
 
มีระบบเอกสารที่ดีขึ้น  
ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการ
 
ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศได้ง่าย  
เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า  
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  
Steklean Tailiang Chemical Piyasiri Wanit Kongsawan Chemical

หน้าหลัก | พิธีการศุลกากร | คลังสินค้า | แท็งค์ของเหลว | รถบรรทุก | ค่าระวาง | เคาน์เตอร์ เซอร์วิส | ท่าเรือ | เกี่ยวกับเรา | สมัครงาน | ติดต่อเรา | ถาม-ตอบ

กลุ่มบริษัทในเครือ : สเตคลีน | ไต๋เหลียง เคมีภัณฑ์ | ปิยะศิริวานิช | คงสวรรณ เคมีภัณฑ์

ISO AEC @Dearborn Facebook CTAT th EN