สำหรับพิธีการชำระอากรปกติ พิธีการวางประกัน พิธีการขนถ่ายข้างลำ พิธีการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภท ร้านค้าปลอดอากร ต้องมีเอกสารประกอบ ดังนี้

 
ต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า (กศก. 99/1) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ  
บัญชีราคาสินค้า (Invoice)  
บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)  
ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading หรือ Air Waybill)  
ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)  
ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า (License)  
ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรณีใช้สิทธิลดอัตราอากร  
เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม, คุณลักษณะและการใช้งานของสินค้า, Material Safety Data Sheet, หรือแค็ดตาล็อค เป็นต้น
 
 
  สำหรับพิธีการหลายเที่ยวเรือ เอกสารประกอบที่ต้องใช้เพิ่มเติม ได้แก่
 
พิมพ์เขียว (Blue Print)  
แบบแปลน แบบพิมพ์  
เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเพื่อทำใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ  
 
  สำหรับพิธีการส่งเสริมการลงทุนต้อง เอกสารประกอบที่ต้องใช้เพิ่มเติม ได้แก่
 
หนังสืออนุมัติให้ยกเว้น หรือลดหย่อนอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
 
 
สำหรับพิธีการนำของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ : Export Processing Zone) เอกสารประกอบที่ต้องใช้เพิ่มเติม ได้แก่
 
แบบ กนอ.02-1 กรณีสินค้านำเข้าเป็นวัตถุดิบ  
แบบ กนอ.02-1 และ กนอ.101 กรณีสินค้านำเข้าเป็นเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้รวมทั้งส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้า หรือการค้าเพื่อส่งออก
 
Steklean Tailiang Chemical Piyasiri Wanit Kongsawan Chemical

หน้าหลัก | พิธีการศุลกากร | คลังสินค้า | แท็งค์ของเหลว | รถบรรทุก | ค่าระวาง | เคาน์เตอร์ เซอร์วิส | ท่าเรือ | เกี่ยวกับเรา | สมัครงาน | ติดต่อเรา | ถาม-ตอบ

กลุ่มบริษัทในเครือ : สเตคลีน | ไต๋เหลียง เคมีภัณฑ์ | ปิยะศิริวานิช | คงสวรรณ เคมีภัณฑ์