เพื่อการลดหย่อนอากรหรือยกเว้นอากรขาเข้า กระทรวงการคลังกำหนดให้ลดหรือยกเว้นอัตราอากรสำหรับของนำเข้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศที่เป็น ภาคีของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและการค้า (GATT) หรือจากประเทศอื่นที่ได้ทำความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ทั้งแบบทวิภาคีหรือพหุภาคีกับประเทศไทยโดยผู้นำของเข้าต้องแสดงหลักฐานรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าและปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด

 
 
  เอกสารที่ผู้นำของเข้าต้องแสดงเพิ่มเติมจากการนำเข้าตามปกติสำหรับของที่ได้รับการลดอัตราอากร ได้แก่
 
ใบรับรองเมืองกำเนิดสินค้า (Certificate Of Origin) ซึ่งจะต้องออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลประเทศภาคีอาเซียนที่ส่งของออก และต้องประทับตรา “AIJV” Scheme กำกับมาด้วย
 
สำเนาใบรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate Of Eligibility) ที่บริษัทที่ทำการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นไดประทับตรา และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา
 
 
 
การลดอัตราอากรสำหรับของที่นำเข้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ความตกลงที่ว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา : ผู้นำเข้าที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษในการลดอัตราอากรศุลกากรตามโครงการ GSTP ต้องแสดงหลักฐานรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate Of Origin) และสำเนา 1 ฉบับ พร้อมกับการยื่นใบขนสินค้าขาเข้าขณะผ่านพิธีการเพื่อขอลดอัตราอากร
 
 
 
การลดและยกเว้นอากรภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) : ผู้นำเข้าที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษในการลดอัตราอากรภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ต้องแสดงหลักฐานใบรับรองเมืองกำเนิดสินค้า (Form D) พร้อมกับการยื่นใบขนสินค้าขาเข้า
 
 
 
การยกเว้นและลดอากรสำหรับของนำเข้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศที่เป็นภาคีของความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การค้าโลก : กระทรวงการคลังได้ประกาศยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสำหรับของนำเข้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศที่เป็นภาคีของความตกลงมาร์ราเกช จัดตั้งองค์การค้าโลก ให้ผู้นำเข้ายื่นใบรับรองเมืองกำเนิดสินค้าที่ออกโดยหน่วยงานที่รัฐบาลของประเทศภาคีผู้ส่งของออกแต่งตั้งขึ้น พร้อมกับการยื่นใบขนสินค้าขาเข้า ขณะผ่านพิธีการเพื่อขอยกเว้นหรือลดอากร
 
Steklean Tailiang Chemical Piyasiri Wanit Kongsawan Chemical

หน้าหลัก | พิธีการศุลกากร | คลังสินค้า | แท็งค์ของเหลว | รถบรรทุก | ค่าระวาง | เคาน์เตอร์ เซอร์วิส | ท่าเรือ | เกี่ยวกับเรา | สมัครงาน | ติดต่อเรา | ถาม-ตอบ

กลุ่มบริษัทในเครือ : สเตคลีน | ไต๋เหลียง เคมีภัณฑ์ | ปิยะศิริวานิช | คงสวรรณ เคมีภัณฑ์