ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย พึงจะต้องปฏิบัติดังนี้  
สำรวจสภาพสินค้าในทันทีทุกครั้งก่อนรับมอบสินค้า
 
ถ้าพบสินค้าเสียหาย สูญหาย ให้ผู้ขนส่งหรือผู้รับฝากสินค้าออกหลักฐานระบุความเสียหาย หรือทำเป็นหมายเหตุลงในใบรับสินค้า  
กรณีขนส่งด้วยตู้ลำเลียง (Container) ต้องตรวจว่า ตู้ลำเลียงและ Seal มีสภาพเรียบร้อยถูกต้อง ถ้าตู้ลำเลียงหรือ Seal เสียหายหรือเป็น Seal อื่นต้องแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐาน
 
ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ผู้ขนส่งหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทันที  
กรณีไม่พบความเสียหายขณะรับมอบ แต่พบในภายหลัง ต้องทำหนังสือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน 3 วัน นับจากวันรับมอบสินค้า  
ในทุกกรณีเมื่อพบสินค้าเสียหายหรือสูญหาย รีบแจ้งให้ผู้ประกันภัยทราบในทันที นอกจากนี้ การจัดเตรียมและส่งมอบหลักฐาน และเอกสารประกอบในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ครบถ้วน จะช่วยให้การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสามารถดำเนินการไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว  
 
  หลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก่  
หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Bill)
 
ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Original Marine Insurance Policy)  
ใบกำกับสินค้าและใบแสดงการบรรจุหีบห่อ (Invoice & Packing List)  
ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading)  
หลักฐานแสดงความเสียหาย เช่น Survey Report, Wharf Survey Note, Shortlanded Cargo List  
หลักฐานหรือเอกสารประกอบอื่นๆ เช่น Charter Party, Sale Contract, Storage Plan  
สำเนาหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายถึงผู้ขนส่ง / ผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมหนังสือตอบจากผู้ขนส่ง / ผู้ที่เกี่ยวข้องในความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 
Steklean Tailiang Chemical Piyasiri Wanit Kongsawan Chemical

หน้าหลัก | พิธีการศุลกากร | คลังสินค้า | แท็งค์ของเหลว | รถบรรทุก | ค่าระวาง | เคาน์เตอร์ เซอร์วิส | ท่าเรือ | เกี่ยวกับเรา | สมัครงาน | ติดต่อเรา | ถาม-ตอบ

กลุ่มบริษัทในเครือ : สเตคลีน | ไต๋เหลียง เคมีภัณฑ์ | ปิยะศิริวานิช | คงสวรรณ เคมีภัณฑ์